Νικόλαος Σ. Παντελάκης

Ζητήματα οικονομικής ιστορίας

«Tα πολεμικά δάνεια 1918-1919, παράγοντας εξωτερικής οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης», στο Bενιζέλος και αστικός εκσυγχρονισμός, Aθήνα 1988

Περισσότερα...

«H Eθνική Tράπεζα στη Θήρα. Διαδρομή και καταγραφές», στο Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος, 155 χρόνια παρουσίας της ETE στη Θήρα, Aθήνα 1997

Περισσότερα...

«Η οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας την περίοδο της κατοχής, 1941-1944», αδημοσίευτο άρθρο, 1999

Περισσότερα...

1. «Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών κατά τη διάρκεια της Κατοχής», Εμείς και η Τράπεζα, Αθήνα 2004.

Περισσότερα...

«Crédits de guerre et relations franco-helléniques, 1917-1928», στο Γαλλία και Ελλάδα κατά τον A! Παγκόσμιο Πόλεμο, Θεσσαλονίκη 1992

Περισσότερα...

«Η διείσδυση της Εθνικής Τράπεζας στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, 1926-1953», στο Εμείς και η Τράπεζα. Έκδοση Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα Δεκέμβριος 1998

Περισσότερα...

«Το Κεντρικό Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, 1841-2000», στο λεύκωμα Το Νέο Κτήριο της Διοικήσεως. Από την κατοικία του Γεωργίου Σταύρου στο επιτελικό κέντρο του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1999, σελ. 41-51

Περισσότερα...

«History and Corporate Culture», στο Bulletin της European Association for Banking History, Frankfurt 2004

Περισσότερα...

«Les sociétés de production d’électricité et l’intervention de l’Etat entre1889-1950», στο Η επιχείρηση στην Ελλάδα και την Ευρώπη 19ος-20ος αιώνας, Αθήνα 1991

Περισσότερα...

«Αλέξανδρος Διομήδης», στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 1999

Περισσότερα...

«Ioannis Valaoritis», στο Bulletin της European Association for Banking History, Frankfurt 2001

Περισσότερα...

«Tα αγγλικά κεφάλαια και ο εξηλεκτρισμός της Aθήνας, 1925-1940», στo O Nίκος Σβορώνος και το έργο του, Aθήνα 1992

Περισσότερα...

«Ο εξηλεκτρισμός της Ελλάδος 1922-1953», αδημοσίευτο άρθρο

Περισσότερα...

«Η οικογένεια Ζάννου: Επιχειρηματική δραστηριότητα και οικογενειακό δίκτυο, 1885-1940», εισήγηση στην Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας, 2012

Περισσότερα...